Aktuálně z MČ

PRAHA 1 PODPOŘILA SOCIÁLNÍ A ADIKTOLOGICKÉ AKTIVITY NA SVÉM ÚZEMÍ ČÁSTKOU PŘES DVA MILIONY KORUN

Městská část Praha 1 podpoří letos ze svého dotačního programu s názvem Jednička pro rok 2024 pětatřicet projektů v oblasti sociální a adiktologické. Dohromady pro ně vyčlenila částku 2 300 000 Kč. Rozhodlo o tom na svém veřejném červnovém zasedání zastupitelstvo.

Dotační program pro sociální oblast je zaměřený na podporu širokého spektra sociálních služeb a návazných fakultativních činností určených pro všechny věkové kategorie a sociální skupiny občanů. „Smyslem a cílem programu je podpora rozvoje a dostupnosti těchto služeb prostřednictvím spolupracujících neziskových organizací, které poskytují pečovatelské služby u seniorů, nemocných nebo paliativní péči v domácím prostředí. Další skupina služeb je zaměřena na občany bez přístřeší. Přispíváme tak ke zkvalitňování života našich rezidentů, ke zlepšování veřejného zdraví i ke kultivaci veřejného prostoru,“ vysvětlila Ivana Antalová, radní MČ Praha 1 pro sociální věci a bezbariérovost.

Obzvlášť důležitý program zaměřený na podporu adiktologických služeb zahrnuje harm reduction, ambulantní léčbu a poradenství i rezidenční a následnou péči, dále pak specializované služby pro osoby ohrožené závislostním chováním a jejich blízké. „Patří k nim i primární prevence, která je namířena k mladší generaci, do našich škol a stává se tak prevencí psychických problémů, které v našich školách narůstají. O podporu se mohou ucházet i autoři projektů zaměřených na poskytování informací a výzkum,“ upřesnila Ivana Antalová.

Městská část z celkové přidělené částky vyčlenila dva miliony korun na 27 projektů v sociální oblasti a tři sta tisíc korun na devět projektů v oblasti adiktologické. „V prvním případě jsme obdrželi žádosti od třiadvaceti poskytovatelů sociálních služeb na Praze 1, v druhém případě pak od tří organizací. Jsem ráda, že se zastupitelstvo rozhodlo podpořit všechny tyto žadatele. Odvádí potřebnou a záslužnou práci pro nás všechny. Každý někdy potřebuje pomoc druhých,“ uvedla radní Antalová.

Praha 1 se rozhodla podpořit již probíhající a zavedené programy. Výjimkou jsou pouze čtyři organizace, které se letos přihlásily se svými projekty poprvé. Jsou jimi Baobab, HOST Home – Start, Jako doma – Homelike a Lata programy.

Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 24. 6. 2024 9:21

POZVÁNKA NA 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

V úterý 18. června 2024 proběhne od 10:00 hod. v reprezentační budově Žofín (Slovanský ostrov č. p. 226/2) v Malém sále 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1.Dotazy a interpelace veřejnosti: 17:30 – 18:15 hod. (a dále od 20:00 – 20:45 hod., pokud do té doby nebude ukončeno zastupitelstvo)­.Program ke stažení – PDF

Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 17. 6. 2024 17:51

LEKCE JÓGY ZDARMA NA KAMPĚ KAŽDOU NEDĚLI

Od 16. 6. se každou neděli od 17:00 konají bezplatné lekce jógy v parku na Kampě. Lekce pořádá Yoga Federation of Europe za podpory MČ Praha 1. Akce probíhá od 16. 6. do 8. 9., lekce se nekonají v případě nepříznivého počasí. S sebou si vezměte vlastní karimatku.

Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 14. 6. 2024 9:46
Událost Od: 16. 6. 2024 17:00 Do: 8. 9. 2024 17:00 Místo události

PRAHA 1 TRVÁ NA ÚPLNÉM ZÁKAZU SDÍLENÍ MOTOROVÝCH KOLOBĚŽEK NA SVÉM ÚZEMÍ

Problém s turisty využívajícími sdílené koloběžky s motorovým pohonem trápí většinu obyvatel centra Prahy. Vedení hlavního města se to nyní chce pokusit řešit novou smlouvou s provozovateli koloběžek, která by obsahovala udělení úplatného souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostoru. Tedy jakousi regulací. Praha 1 ale dál trvá na úplném vyloučení nabízení motorových koloběžek k pronájmu, a to na celém svém území. Nedávno o tom rozhodlo i Zastupitelstvo MČ Praha 1.

„Situace je naprosto neudržitelná,“ říká rozhodně starostka Terezie Radoměřská. „K úplnému zákazu nás vede zásadní nerespektování pravidel silničního provozu i absence prosté lidské slušnosti a ohleduplnosti provozovateli i uživateli sdílených koloběžek,“ dodává. Jedná se zejména o opakovanou jízdu po chodnících, nedodržování elementární ohleduplnosti vůči chodcům a ostatním uživatelům veřejného prostoru. „Uživatelé navíc koloběžky často používají pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, pohybují se nezřídka i
v početných skupinách čítajících i více než deset lidí, a zcela nepřiměřeným počtem koloběžek, navíc poházených bez ladu a skladu, zaplňují určená stanoviště,“ upozorňuje Vojtěch Ryvola, radní pro dopravu MČ Praha 1.

Podle starostky Terezie Radoměřské tak zcela bezostyšně dochází k užívání veřejného prostoru k výnosnému podnikání na úkor jeho ostatních uživatelů, u kterých jakýkoliv zábor veřejného prostranství podléhá vyměření místního poplatku. „Z nabízení koloběžek s motorovým pohonem k pronájmu na území Prahy 1 se stala výlučně turistická atrakce, která je svým rozsahem extrémně zatěžující, nebezpečná a život ohrožující pro všechny zúčastněné. Je zcela neslučitelná s běžným životem obyvatel naší městské části,“ zdůrazňuje.

Vedení Prahy 1 proto sepsalo stanovisko k návrhu řešení této situace ze strany hlavního města. Jeho adresátem je Filip Hájek, generální ředitel TSK, která má smlouvu s provozovateli za hlavní město uzavřít, a náměstek primátora Zdeněk Hřib, který má oblast dopravy v metropoli v kompetenci. Praha 1 si ale zároveň uvědomuje, že se svým požadavkem na úplné vyloučení provozu koloběžek z jejího území nemusí na pražském magistrátu uspět. Pro takový případ proto naformulovala striktní podmínky pro regulaci provozu motorových koloběžek. A jaké to jsou?:

 • MČ Praha 1 požaduje právo určovat na svém území konkrétní stanoviště, a to včetně jejich počtu, umístění, kapacity a typu jednostopých vozidel, které mohou na nich stát. Přitom mimo tato stanoviště, nebo pokud budou naplněná, nebude možné je jinde odstavit. Seznam stanovišť bude mít navíc možnost kdykoliv aktualizovat.
 • Za každé takovéto vozidlo má provozovatel odvádět městu poplatek 100 Kč/den,
  tedy tolik, kolik jiný podnikatel zaplatí například za reklamní „áčko“.
 • MČ Praha 1 požaduje možnost určení „zakázaných oblastí“ pro provoz uvedených vozidel, a to zejména na vybraných pěších zónách a v okolí školských či zdravotnických zařízení.
 • Rovněž požaduje plošné omezení rychlosti vozidel s přídavným motorem
  na maximálně 6 km/hod. v čase od 22.00 do 6.00 na celém území Prahy 1.
 • Zároveň chce mít právo odstraňovat uvedená vozidla vlastními silami a na náklady vlastníka, a to za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny pro Technickou správu komunikací, a.s. Výše jednorázové pokuty i výše nákladů na odstranění a uskladnění vozidla by se pak měly výrazně navýšit. Odstraněná a uskladněná vozidla by se měla vydávat pouze jejich vlastníkovi, a to oproti úhradě pokut a vynaložených nákladů.
 • Po odstranění vozidla nezpůsobilého k provozu pak chce Praha 1 zkrátit bezplatnou lhůtu z 24 hodin na 4 hodiny, jak je tomu u funkčních vozidel umístěných mimo stanoviště.
 • MČ Praha 1 dále požaduje i průběžný přístup k informacím, které provozovatelé sdílených jednostopých vozidel sdílejí s Technickou správou komunikací, a.s.
Doprava a parkování Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 14. 6. 2024 9:34

PRVNÍ ČERVENCOVÝ TÝDEN ODSTARTUJÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ BUDOVY V MASNÉ 13

Rada městské části Praha 1 projednala na svém zasedání konaném 4. června 2024 dohodu ZŠ nám. Curieových a 1. Slovanského gymnázia o úpravě podmínek vystěhování gymnázia ze školní budovy v Masné 13. Městská část dodatek k nájemní smlouvě mezi školami z rozhodnutí Rady podpořila tak, že ho krátce po projednání podepsala prostřednictvím starostky Terezie Radoměřské jako vedlejší účastník. Podle dodatku 1. Slovanské gymnázium budovu vystěhuje a předá do 7. července. Zároveň v průběhu prvního červencového týdne započnou práce na stavebních úpravách školy.

Základní škola nám. Curieových pronajala budovu v Masné 13 1. Slovanskému gymnáziu do konce právě končícího školního roku. Gymnázium ji mělo do 30. června vyklidit a předat základní škole. ZŠ nám. Curieových ale 1. Slovanskému gymnáziu navrhla uvedený smluvní dodatek prodlužující lhůtu pro předání do 7. července, aby bylo možné provést hladký průběh vyklizení a předání školy. Dodatek obě organizace podepsaly 22. května 2024.

„Vítám dohodu obou škol a jsem také ráda, že budou budovu v Masné od začátku příštího školního roku využívat děti z družin ZŠ nám. Curieových,“ uvedla starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská, která dodatek k nájemní smlouvě z pověření Rady MČ Praha 1 ještě v úterý 4. června 2024 podepsala.

Praha 1 je zřizovatelem ZŠ nám. Curieových a během prázdnin zajistí takové úpravy budovy v Masné 13, aby mohla sloužit pro potřeby menších dětí z prvního stupně. Po skončení stavebních úprav se pak do ní od nového školního roku 2024/2025 přestěhuje dvanáct skupin školní družiny.

„Dlouho plánovaný přesun školní družiny ZŠ nám. Curieových do Masné ulice umožní našim dětem, aby svůj volný čas trávily v jiném prostředí než během dopolední výuky, a v hlavní budově školy se vstupem z Dušní ulice uvolní tolik potřebné učebny pro vyučování,“ vysvětlil 1. místostarosta městské části Praha 1 David Bodeček, který má ve své gesci školství.

Rekonstrukce školní budovy ve Vojtěšské ulici

Ve druhé polovině školního roku 2024/2025 má být navíc v budově v Masné 13 vybudován kompletní gastroprovoz, který by měl být v provozu od začátku školního roku 2025/2026. V srpnu roku 2025 by se totiž měl na celý školní rok do budovy v Masné 13 přestěhovat první stupeň ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, který dosud sídlí v budově ve Vojtěšské ulici, která má během školního roku 2025/2026 projít rekonstrukcí.

„Čeká nás velká projektová výzva, díky které pak budou naše děti od září 2026 využívat dvě plně zrekonstruované a vybavené školní budovy v Masné a Vojtěšské, jež budou jim a dalším generacím sloužit dlouhá léta,“ vyzdvihl Richard Bureš, radní pro investice, IT, Smart Cities a technické systémy prevence kriminality.

Zveřejněno od: 7. 6. 2024 16:00  
Informace z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 7. 6. 2024 16:00

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dnes a zítra, tedy 7. a 8. června 2024. Otevírací doba volebních místností bude stejná jako např. u prezidentských voleb. Volební místnosti se otevírají v pátek 7. června ve 14:00, zavírají se ve 22:00. V sobotu budou otevřeny od 8:00 a jejich uzavření proběhne ve 14:00.

Navigace do volebních místností přes přes portál IPR Praha – KUDY K VOLBÁM?
Přehled volebních místností na území MČ Praha 1 pro volby do EP 2024 – PDF

INFORMACE K VOLBÁM DO EP 2024:
tel: 221 097 397
popř. v době voleb v Informačním centru Úřadu MČ Praha 1

Další informace najdete v sekci „Volby“ na našich webových stránkách nebo zde.

Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 7. 6. 2024 9:50
Událost Od: 7. 6. 2024 14:00 Do: 8. 6. 2024 14:00

BĚHEM VOLEB DO EP NEBUDE MOŽNÉ VYUŽÍT EDOKLADY

Okrskové volební komise budou mít povinnost akceptovat eDoklady až od 1. ledna 2025. Pro volby do EP, které proběhnou zítra a pozítří, tedy 7. 6. a 8. 6. 2024, využijte prosím platný doklad totožnosti (ob­čanský průkaz ve fyzické formě, cestovní pas), kterým se prokazuje mj. i státní občanství.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu (v českém jazyce i v dalších jazycích najdete zde)

Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 7. 6. 2024 9:41

PRAHA 1 SLAVÍ ROK DOBROVOLNICTVÍ - VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ SE VRACÍ NA ŽOFÍN

Po skoro třech desetiletích od jeho zahájení prezidentem Václavem Havlem se v paláci Žofín opět koná Veletrh neziskových organizací. Ten letošní přinese bohatý program zaměřený na podporu dobrovolnictví. Konat se bude totiž v rámci vyhlášení roku dobrovolnictví na Praze 1 s příslibem bohatého dne plného aktivit, vzdělávání a zapojení veřejnosti. Akce se uskuteční v pondělí 10. června 2024 od 10:00 do 20:00 hodin. Letos pod záštitou první dámy ČR Evy Pavlové.

Velmi ráda jsem poskytla záštitu právě Veletrhu neziskových organizací. Každého, kdo dělá něco pro druhé, si velmi vážím. Být dobrovolníkem je práce, kde na sto procent platí, že se musí dělat především srdcem,“ zdůrazňuje první dáma ČR Eva Pavlová význam dobrovolnictví.

Návštěvníci se mohou těšit na tržiště desítek společensky odpovědných organizací, nábor dobrovolníků, ukázky dobrovolnických aktivit, a řadu atrakcí pro děti včetně malování na obličej, dětského koutku, vláčku, zmrzliny a zookoutku s jednorožcem. V programu nechybí sociální divadlo 3000 otáček, kapela Trhni si smyčcem a Muzikanti bez domova, stejně jako hudební produkce nadačního fondu Melodio ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva, dodává: „Jsem moc ráda za každou příležitost, kdy je prezentována činnost neziskových organizací. Jejich role je ve společnosti nezastupitelná, často vyplňují mezery tam, kde veřejný a soukromý sektor chybí, poskytují služby a podporu zranitelným skupinám, chrání životní prostředí, podporují kulturní a společenský život, zasazují se o ochranu lidských práv. Z výzkumu, který jsme nedávno provedli ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, vyplynulo, že právě neziskové organizace jsou také nejčastějším organizátorem dobrovolnické činnosti v České republice.

Událost je plně bezbariérová, což umožňuje každému z nás se zapojit. Děti se mohou těšit na řadu zábavných aktivit, a pro dospělé je připraven pestrý kulturní program i inspirace k zapojení se do dobrovolnických aktivit,“ vyzdvihuje Ivana Antalová, radní pro sociální věci a bezbariérovost Prahy 1, přístupnost veletrhu pro všechny. „Mám radost, že se nám daří otvírat radnici všem lidem, a navzájem je propojovat, přihlásily se nám desítky společensky odpovědných organizací,” dodává. 

Na veletrhu proběhne také vernisáž výstavy fotografií známé fotografky Jany Plavec, která prostřednictvím svých děl přibližuje životy a příběhy lidí bez domova, kteří se často stávají neznámými hrdiny a hrdinkami našeho města. Další výstava se bude věnovat památce vyhlazených Lidic, jehož 82. výročí si tento den připomínáme.

Paralelně s veletrhem proběhne od 11:00 do 13:00 hodin důležité setkání, na kterém budou představitelé pražských městských částí diskutovat o dobrovolnictví, solidaritě a problematice bezdomovectví pod taktovkou solidární sítě Místní místním. Toto fórum poskytne příležitost pro výměnu osvědčených postupů, dobré praxe a navázání spolupráce pro budoucí iniciativy.

Celodenní program doplní catering Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj a Sousedského klubu. Vstup na veletrh je zdarma a akce probíhá jak ve vnitřních, tak ve venkovních prostorech.

Kontakt pro média: Karolína Šnejdarová, vedoucí oddělení vnějších vztahů MČ Praha 1 karolina.snejdarova@praha1.cz, +420 720 120 555

Výstava Praha 1 a občané bez přístřeší – NEZNÁMÍ HRDINOVÉ A HRDINKY ULICE

Diskuse pražských městských částí – Dobrovolnictví, solidarita a problematika bezdomovectví

Událost na Facebooku: Vystavující organizace

Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 6. 6. 2024 9:28
Událost Od: 10. 6. 2024 10:00 Do: 10. 6. 2024 20:00 Místo události

NOVÁ PRACOVIŠTĚ ÚMČ PRAHA 1 NA ADRESE JUNGMANNOVA 24

Od 19.6. 2024 bude pro veřejnost nově otevřen odbor dopravně správních agend ÚMČ Praha 1 na adrese Jungmannova č. 24, Praha 1, přestupkové pracoviště – vchod je z ul. Jungmannova č. 24, Praha 1, provozní doba beze změn, a to v pondělí a středu 8:00 – 18:00 hod.

Od 19.6. 2024 bude pro veřejnost také nově otevřena výdejna parkovacích oprávnění na adrese Jungmannova č. 24 Praha 1 – vchod je ve vnitrobloku budovy, provozní doba beze změn, a to v časech:
Po 8:00 – 18:00 hod.
Út 8:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 18:00 hod.
Čt 8:00 – 15:30 hod.
Pá 8:00 – 13:00 hod.

Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 5. 6. 2024 14:40

Povodňová aktivita v Praze by měla dnes odpoledne pominout. Následně se zruší přijatá opatření

Povodňový orgán hl. m. Prahy i dnes vyhodnotil povodňovou situaci v metropoli, která se nadále lepší. Dnes odpoledne by měl na Vltavě pominout první stupeň povodňové aktivity a tím dojde ke zrušení přijatých protipovodňových opatření. Vrata na Čertovce se následně otevřou zítra ráno zhruba v 9.00 hodin. Díky pozitivnímu vývoji počasí a útlumu odtoku z Vltavské kaskády by … Číst více


The post Povodňová aktivita v Praze by měla dnes odpoledne pominout. Následně se zruší přijatá opatření appeared first on Praha 1.


Detail na webu
Zveřejněno od: 5. 6. 2024 10:13  
Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 5. 6. 2024 10:13

Kontaktní formulář

Tato část stránky je chráněna pomocí reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany soukromí a podmínky služby Google.

Aplikace pro chytré telefony

Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe.

Městská část Praha 1

Telefon: +420 221 097 111
E-mail: posta@praha1.cz
IČ: 00063410
DIČ: CZ00063410
Adresa: Vodičkova 18
115 68 Praha 1
Oficiální stránky: https://www.praha1.cz/
Kontakty úřadu: Zobrazit kontakty

Úřední hodiny

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha 1
Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.
Středa: 8:00 – 18:00 hod.

Pokladna:
Pondělí: 8:00 – 17:45 hod.
Úterý: 8:00 – 15:15 hod.
Středa: 8:00 – 17:45 hod.
Čtvrtek: 8:00 – 15:15 hod.
Pátek: 8:00 – 12:45 hod.

Informační kancelář
Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.
Úterý: 8:00 – 15:30 hod.
Středa: 8:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 – 15:30 hod.
Pátek: 8:00 – 13:00 hod.

Kontaktní formulář

Tato část stránky je chráněna pomocí reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany soukromí a podmínky služby Google.
  Prosím čekejte...